Consells per a mudances

Consells per a mudances

Consells per a mudances

No podem negar que en aquesta vida una de les coses que mes ens estressen és executar una mudança i tots els preparatius que això comporta. És per això, que per intentar mitigar l’estrès que això ens pugui comportar, és totalment imprescindible seguir una sèrie de consells per a mudances que a continuació detallarem, de tal manera que serà més fàcil suportar-.

Consells per a mudances a tenir en compte

1. Consells per a mudances: Anticipar és la clau per a qualsevol tipus de mudança

Aquesta recomanació, pot servir-nos per gairebé tot a la vida i més quan detallem consells per mudances. El temps ens permetrà resoldre qualsevol contratemps que sorgeixi. Disposar de marge de maniobra per poder gestionar qualsevol qüestió, serà la clau per mantenir a ratlla el nostre estrès. Es recomana començar a preparar el servei de trasllat amb temps, sobretot, quan la mudança és internacional. Llavors, recomanem uns dos mesos per a gestionar tots els tràmits necessaris com: permisos, visats, tràmits amb duanes, etc. Cada un requereix un temps específic i han d’estar resolts abans d’emprendre la mudança.

2. Consells per a mudances: Sol·licitar pressupostos personalitzats

Per poder obtenir un pressupost individualitzat, les companyies de mudances especialitzades, com Mudances Flippers Int., Envia habitualment un dels seus tècnics comercials, que realitzarà una visita d’inspecció a el domicili d’origen. D’aquesta manera, podrà cubicar in situ el volum de tots els estris i mobiliari a traslladar a la mudança i podrà calcular els mitjans tècnics i humans necessaris per a la correcta execució de l’servei. Amb aquesta informació, l’empresa especialitzada, ja estarà en disposició d’emetre un pressupost individualitzat.

Consells per a mudances Idea

La visita també és important per veure on podrà estacionar el camió el dia de l’trasllat, i gestionar el permís d’estacionament amb l’administració de cada municipi.

3. Consells per a mudances: Realitzar un llistat de tasques

Si volem evitar deixar-nos alguna gestió per resoldre, el millor i més recomanable és fer una llista de tasques a realitzar, tant en origen, com en destí. Així com tasques a realitzar el dia de la mudança. Tenir les coses clares ens tranquil·litzarà i evitarem deixar alguna cosa al tinter.

4. Consells per a mudances: Contractar una assegurança a tot risc per al contingut de la mudança.

Es recomana contractar una assegurança a tot risc per al contingut de l’trasllat, per obtenir un plus de tranquil·litat. En aquest cas, cal confeccionar un inventari detallat valorat dels estris que calgui traslladar perquè l’empresa de mudances pugui gestionar amb l’asseguradora la pòlissa corresponent. En el cas que es produís algun trencament o desperfecte, aquesta quedaria coberta.

5. Consells per a mudances: El dia de la mudança … el temut dia per molts ….

Si hem seguit a peu de la lletra els consells per a mudances descrits anteriorment i si ho hem fet tot amb el temps suficient llavors haurà estat possible poder agendar el servei en la data que millor convingui, s’haurà gestionada tota la documentació requerida i totes les caixes , estris i mobiliari carregats al camió; tan sols queda esperar el lliurament de tot destí i esperar la finalització de l’servei.

A Mudanzas Flippers Int., S’ofereix un servei integral de màxima qualitat, tant a nivell local, nacional com internacional, de manera que poden oferir una mudança amb les màximes garanties perquè qualsevol tipus de trasllats surti a la perfecció.

Consells per a mudances

Si estàs pensant en realitzar mudances a Madrid, mudances a Barcelona o un altre destí, confia en Flippers.