La mudança nacional

mudanza nacional

La mudança nacional

Quan es decideix fer una mudança nacional, cal valorar diferents aspectes:

  • Saber el dia exacte que cal executar la mudança.
  • Haver buscat diferents opcions i finalment, seleccionar l’empresa de mudances que volem que col·labori al nostre trasllat. Per això, hem de buscar-ne una que disposi dels mitjans tècnics i humans necessaris, així com les eines necessàries per poder dur a terme qualsevol tipus de mudança nacional, tant d’oficines com de particulars.

Cal tenir en compte que, moltes vegades, per poder dur a terme les mudances nacionals, o facilitar-ne l’execució, cal tenir la possibilitat de disposar d’una escala elevadora exterior que es posicioni per la façana de l’edifici. Per què? Perquè en alguns casos, no és possible poder fer ús de l’ascensor, ja sigui per les seves dimensions o perquè la comunitat no en permet l’ús. De vegades, les dimensions de l’escala de l’edifici tampoc no permeten l’entrada de mobiliari voluminós perquè són massa estretes. En aquests casos, l’empresa col·laboradora en la mudança nacional haurà de tenir en compte la necessitat de gestionar una sol·licitud de permisos especials a l’Ajuntament del municipi on es gestionarà la mudança nacional, per poder posicionar l’escala a la via pública. El posicionament i ús de l’escala fa que la càrrega i/o descàrrega de qualsevol mudança nacional s’acceleri en gran mesura i faci més fàcil l’execució del trasllat nacional.

Mudança nacional amb elevador

Mudances Flippers disposa de tots els mitjans humans i tècnics necessaris per a tots els tipus de mudances que es presentin i poden oferir mudança nacional i internacional, tant per a empreses i laboratoris, com per a particulars.

Aspectes a tenir en compte per elaborar un pressupost

A barris d’algunes ciutats del nostre país, hi ha algunes complexitats a l’hora de coordinar la recollida o entrega d’una mudança nacional. Sobretot, als nuclis antics d’algunes ciutats, o barris on els seus carrers són de vianants o molt estrets, barris del nucli antic de ciutats amb carrers estrets, carrers tallats o carrers de vianants. En aquests casos, s’haurà de tenir en compte abans d’executar el servei, la gestió correcta dels permisos de reserva d’estacionament, tall de carrer o similar i l’acceptació per part de l’Administració en la forma i les dates proposades.

Tots aquests detalls són summament importants. Per això, les empreses especialitzades en mudança nacional, abans de confeccionar el pressupost, fan una visita prèvia d’inspecció al domicili del client. La finalitat és:

  • Cubicar el volum de la mudança
  • Comprovar els accessos a la vivenda i el posicionament del camió de mudança al carrer. El més idoni és que estigui el més a prop possible de la direcció del client.
  • En cas que sigui necessari, validar el posicionament de l’escala munta mobles.

Un cop clars tots els detalls, el comercial estarà en disposició de poder emetre un pressupost personalitzat al client.

Es recomana sol·licitar per endavant les empreses de mudances que ens oferiran un pressupost del nostre servei de mudança nacional. S’hi detallaran tots els serveis que inclou l’oferta per evitar sorpreses a la facturació final. Posteriorment, revisar tots els pressupostos rebuts i triar l’empresa de confiança que finalment farà la mudança.

Mudances Flippers Int., pot oferir addicionalment servei de guardamobles a preus competitius. Per què? Perquè disposa d’instal·lacions tant a Barcelona com a Madrid. En definitiva, és un servei que sol ser necessari en un gran nombre de mudances nacionals.