Mudances durant el coronavirus

Mudances durant el coronavirus Destacada

Mudances durant el coronavirus

Ja han passat més de dos mesos des que el nostre país es troba en estat d’alarma produït per la pandèmia de Covid-19. Ara comença la desescalada, i en la data encara es tenen molts dubtes del que està, o no, permès; i més quan sorgeix la necessitat d’executar mudances durant el Coronavirus.

Està permès executar mudances durant el Coronavirus, en fase d’desescalada?

Segons informa Protecció Civil, les mudances durant el Coronavirus, estaran permeses, sempre que aquestes no siguin ajornables.

És a dir, les mudances en fase d’desescalada poden ser aquells que impliquin desplaçaments de treballadors que hagin de traslladar-se a un altre municipi, comunitat autònoma o país i hagin d’acompanyar els seus objectes personals, mobiliari, etc. Aquests treballadors poden ser:

  • Personal sanitari
  • Empleats d’oficines o recerca,
  • O fins i tot ciutadans o oficines, que hagin d’executar les seves mudances durant el Coronavirus, per finalització de contracte d’arrendament.

Fins a la data, cada mudança havia d’estar suficientment justificada. Així mateix, era obligatori la presentació de documentació que així ho acrediti, mitjançant els contractes de treball o document de l’empresa que justifiqués aquesta mobilitat geogràfica del seu treballador, així com el contracte d’arrendament i / o document informatiu de finalització d’ús i gaudi de l’habitatge indicant la data en què es abandonaria el domicili.

Des de finals del mes de maig, atès que Espanya, ha superat la Fase 0, i en alguns municipis estan en Fase 1 i / o 2, depenent de la seva zona sanitària i / o zona geogràfica, les autoritats han flexibilitzat una mica totes les mesures imposades. Però la normativa per a l’execució de les mudances durant el Coronavirus, varia segons cada municipi.

Com afecten les mudances durant el Coronavirus, en les grans ciutats, en el moment de la desescalada?

Sobre la qüestió de si és possible executar mudances durant el Coronavirus a partir de Fase 1, caldrà estar al que dicti cada municipi. Podem guiar-nos per les dues grans ciutats del nostre país: Madrid i Barcelona.

Per poder executar una mudança, cal tenir autorització prèvia per part de les autoritats per poder estacionar el vehicle el més proper a la direcció de recollida i lliurament de la mudança. Aquest permís també permet el treball a la via pública.

Mudances durant el coronavirus Mascareta

Quina és la normativa actual sobre les mudances durant el Coronavirus a Madrid?

A Madrid, les autoritats han flexibilitzat les limitacions imposades als serveis de mudança sempre que siguin imprescindibles per fer front a la situació d’alarma en què actualment ens trobem, i resultin proporcionades a la Direcció General de Gestió i Vigilància de la Circulació Subdirecció General d’Agents de mobilitat i aquestes no suposin la suspensió de cap dret fonamental.

Els serveis tècnics corresponents hauran autoritzar-la (havent de remetre prèviament la documentació que justifiqui l’excepcionalitat), i llavors podran ser autoritzades amb les algunes limitacions per executar les mudances durant el Coronavirus:

a) No es podrà garantir la reserva d’espai a la via pública, per a les mudances durant el Coronavirus, tot i havent-notificat amb 48h.

b) Serà possible ocupar el carril de circulació, sempre que l’activitat programada es realitzi en carrers o vies de més d’un carril per sentit o de dos carrils si fos carrer de direcció única. En aquest aspecte caldrà estar a l’contingut específic de cada autorització.

c) Les mudances durant el Coronavirus no tindran permès ocupar espais reservats a les zones de càrrega i descàrrega, ni espais que disposin de qualsevol altre tipus de reserva.

d) En qualsevol desplaçament s’han de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

e) La realització de l’servei de mudances durant el Coronavirus, es farà sota l’exclusiva responsabilitat de l’empresa sol·licitant, amb l’advertiment que l’autoritat governativa, en qualsevol moment, podria acordar la suspensió de l’autorització municipal.

Mudances durant el coronavirus Madrid

Quina és la normativa actual sobre les mudances durant el Coronavirus a Barcelona?

A Barcelona, les limitacions de les autoritats sobre les mudances durant el Coronavirus, són similars a la de Madrid. Però encara que són semblants, a Barcelona és una mica més complex.

Depenent de cada districte, contemplen diferents normatives. És per això, que a l’realitzar una sol·licitud de permís d’estacionament i treball en via pública, cal executar una sèrie de gestions en línia, i no és possible la gestió telefònica.

Hi districtes, on a data d’avui, encara no permeten l’execució de mudances, ni mitjançant la plataforma en línia habilitada, ni telefònicament, fins a nova ordre. De fet, la Guàrdia urbana de Barcelona desconeix quan serà. En aquest cas podem posar com a exemple del que s’ha comentat, els districtes de Ciutat Vella o Sant Martí.

Mudances durant el coronavirus Barcelona