Què representa la certificació de qualitat en les Mudances?

certificación de calidad

Què representa la certificació de qualitat en les Mudances?

Una certificació de qualitat és la via que garanteix que un producte o servei disposa i compleix amb els requisits mínims de qualitat exigits. Es tracta d’una certificació, que una institució independent i externa a l’empresa emet, després de passar per una sèrie de comprovacions i / o auditories.

No hi ha un únic certificat de qualitat, sinó que diversos depenent que és el que certifica.

Cada vegada és més habitual veure com les empreses disposen de certificació de qualitat que fa augmentar la confiança al consumidor final, proveïdors i possibles socis comercials, com mudances Flippers Int., Que disposa de diversos certificats de qualitat com ISO 9001 (norma integral basada en la gestió i requisits de control de processos destinat a aconseguir la seva millora); ISO 45001 (sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball) i ISO 14001 (certificació de sistemes de gestió ambiental).

Ara bé, ens preguntem quins tipus de certificació de qualitat existeix?

Certificació de qualitat de gestió ambiental.

També la hi reconeix com ISO 14001, i garanteix la correcta implementació de el Sistema de Gestió Mediambiental de les companyies que disposen d’aquest segell. Amb aquest certificat es mostra el compromís amb el medi ambient a través de la reducció emissions de CO2.

Certificació de qualitat de gestió de qualitat de productes.

Entre els diferents certificats de qualitat ISO es troba aquest subtipus, que és possiblement dels més coneguts. Són denominats normes ISO 9001 (a Espanya vénen concedits per Aenor). Aquesta certificació de qualitat, garanteix que la companyia es compromet a mantenir una sèrie d’estàndards de qualitat d’acord amb la normativa vigent.

Certificacio de qualitat

Una altra de les normes dins d’aquests certificats de qualitat, és la ISO 50001, que certifica la correcta eficiència energètica durant tot el procés productiu.

Certificació de qualitat de risc i seguretat

Amb aquest certificat el que es pretén assegurar és que les organitzacions no cometin cap negligència en matèria de seguretat, a més de comprometre al fet que tots els sistemes estiguin correctament implantats.

Cal destacar els segells: ISO 27001, ISO 22301, ISO 39001 o ISO 45001 per a aquest tipus de certificació de qualitat

Certificat de qualitat R + D + I

Amb aquest tipus de certificació de qualitat, queda garantit que un projecte aporta una innovació tecnològica real, i queda regulat pel Reial Decret 1432/2003.

Segell de qualitat in internet “IQ”

En aquesta època que ens ha tocat viure, i amb l’ús de les noves tecnologies que ens envolten, no podia ser d’una altra manera que existís un segell de qualitat a Internet. Gràcies a aquesta certificació de qualitat, s’assegura que el web en qüestió, respecta la legalitat, accessibilitat i protecció de menors en tots els seus continguts.

Certificació de persones

Parlem de la certificació de qualitat respecte la norma ISO 17024 que avala l’experiència, professionalitat i qualitat dels professionals de les empreses per exercir el lloc que ocupen.

Qualitat turística «Q»

El sector de l’turisme i de l’hostaleria, té els seus propis certificats de qualitat. Amb aquesta certificació de qualitat, s’estableix que els complexos turístics certificats compleixen amb uns determinats nivells de qualitat. En aquest cas, les normes vénen dictades per l’Institut de Qualitat Turística Espanyola (ICTE).

Per obtenir qualsevol de les certificacions de qualitat descrites cal tenir present que és un procediment destinat a que un organisme autoritzat i independent que ha de validar i dictaminar la qualitat de sistema que aplica una empresa, verificant si la mateixa compleix, que disposa per un determinat model de certificació reconeguda i oficial. Aquest procés d’avaluació, permet oferir un informe per escrit com a resultat, que assegura que respon als requisits, exigències o característiques pròpies de cada certificació.

Obtenir aquestes certificacions implica a l’empresa, a revisar processos per aconseguir optimitzar-los. L’empresa ha d’enviar la documentació perquè aquesta sigui analitzada per l’auditoria, i en cas de disconformitat o omissió d’informació, aquesta emetrà un informe amb els detalls. Un cop solucionat, s’emetrà la corresponent certificació de qualitat.

En el nostre cas específic, Flippers, en ser una empresa certificada en la seva qualitat, garanteix que els serveis de mudances locals i mudances nacionals, mudances internacionals i tot tipus de trasllat específic que oferim, compten amb la millor qualitat disponible al mercat espanyol.

certificació de qualitat