Petites mudances

pequeñas mudanzas

Petites mudances

Un cop apareix la necessitat de canviar d’habitatge o oficina, caldrà valorar tot allò que caldrà traslladar i decidir quins estris s’hauran de traslladar i els que no. De vegades, no cal traslladar mobiliari, només contingut; de manera que probablement ens trobem amb petites mudances.

Quan ens trobem amb la necessitat d’executar petites mudances, apareix el gran dubte:

Les mudances de poc volum es poden dur a terme amb mitjans propis?, caldrà contractar una empresa especialitzada a executar petites mudances? Quin preu té contractar una empresa de mudances especialitzada?

Quan es tracta de petites mudances, o de més volum, sempre es recomana gestionar el trasllat amb prou temps. En tots dos casos, els passos a seguir sempre seran els mateixos, independentment del volum a traslladar.

En tot trasllat, incloent-hi les petites mudances, caldrà:

  • Realitzar l’encaixat d’estris
  • Desmuntar tot aquell mobiliari que es vulgui traslladar que sigui mitjanament voluminós i la seva deguda protecció
  • Gestionar els permisos d’estacionament amb l’Ajuntament del/s municipi/s d’origen i destí. Cal tenir en compte que aquest tràmit requereix un temps determinat per part de lAdministració de cada municipi.

Petites mudances

Per tot això, es recomana, encara que es tracti de petites mudances, executar-les a través d’una empresa especialitzada, com Flippers Int., que té una sobrada experiència no només en mudances locals, sinó també en trasllats nacionals i internacionals.

Mudances internacionals petites

Si aquest tipus de trasllats són a nivell internacional, encara és més aconsellable contractar-los. Per què? Perquè els tràmits amb ports i/o duanes es compliquen, fins i tot quan es tracta de trasllats de poc volum.

Com a recomanació, a l’hora de sol·licitar pressupost per a mudances petites a una empresa especialitzada, s’aconsella sol·licitar la cotització en la modalitat de grupatge. Els viatges combinats són més competitius que els trasllats en modalitat directa. Així, es podran compartir despeses amb altres mudances que facin una ruta igual o similar.

Així mateix, juntament amb les petites mudances, també es poden traslladar conjuntament vehicles, si és necessari. En aquest cas, el preu també serà més competitiu que enviar mudança per una banda, i vehicle, per altra.

Un altre aspecte a tenir en compte quan es contracta una companyia especialitzada, ja sigui per a petites mudances o més voluminoses, és que les companyies especialitzades podran aportar embalatges especialitzats de primera qualitat en cada cas, evitant així possibles danys que es poguessin produir durant el trasllat , i adaptats a la normativa internacional.

Les mudances doficines poc voluminoses també es recomana executar-les amb una empresa especialitzada. Una de les raons principals és que el trasllat d’equipament informàtic es farà amb els mitjans adequats. Per tant, s’embalaran amb bombolla i es traslladaran amb rolltainers. Es tracten de gàbies compartimentades que eviten els amuntegaments dels equips, evitant així possibles desperfectes.

Així mateix, en cas de precisar portar a abocador mobiliari, equipament IT o documentació, en fer-ho a través d’una empresa especialitzada, serà possible aconseguir un certificat de la seva destrucció.

Per tots aquests motius, es recomana tenir en compte la contractació del servei de mudances a empreses del sector de confiança, ja siguin particulars o doficina.

Petites mudances